МУ-ын Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.2.хот, суурин газрын төлөвлөлт, газар олголтод гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэх;

Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын бүрдүүлэх материалын жагсаалт:

-Албан бичгээр ирүүлсэн хүсэлт

-Барилга байгууламж, обьектын мэдээлэл

– ААНБ-ын гэрчилгээ

– Байршлын бүдүүвч зураг

Хугацаа:

Ажлын 1-3 хоногт багтаан гаргана.

Улсын тэмдэгтийн хураамж : үгүй